Меню->Услуги 

ИП "Реал финанс" АД е лицензиран инвестиционен посредник, предлагащ широка гама от финансови услуги

 

1. Сделки с финансови инструменти

 

Посредничество при сделки с акции, облигации и компенсаторни инструменти на БФБ-София

Посредничество при сделки на извънборсов пазар

Извършване на блокови сделки

ДОГОВОР ЗА СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА

 

2. Доверително управление

 

Управление на парични средства и/или ценни книжа на клиенти

След сключването на стандартен Договор за доверително управление на портфейл от ценни книжа по собствена преценка на инвестиционния посредник, с ИП "Реал Финанс" АД, Клиента получава:

·     професионално управление на финансовите активи

·     максимизиране на инвестиционните възможности

·     възвръщаемост в зависимост от рисковият профил на инвестициите

·     постоянен достъп /ликвидност/ до вложените средства

·     своевременна информация за текущото състояние на позициите

Предупреждение за риск: При извършването на услугата "доверително управление" съществува високо ниво на риск за вашия капитал. Доходът от инвестираните средства не е гарантиран. Стойността на финансовите активи на клиента е възможно да падне под размера на първоначално предоставените за управление средства и да бъдат реализирани загуби. Този продукт не е подходящ за всички инвеститори. Уверете се, че напълно разбирате риска и ако е необходимо потърсете независим съвет. Постигнатите в миналото резултати не са показателни за бъдещите такива и могат значително да се различават от тях.

 

ДОГОВОР ЗА ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ

 

 

3. Предоставяне на платформи за дистанционна търговия

 

Директна търговия на БФБ-София през интернет, посредством COBOS ®

Достъп до многообразието от инструменти, търгувани на международните капиталови пазари

 

4. Регистрационно агентство

 

Справка регистриране на сделки в "Централен Депозитар" АД

Прехвърляне на ценни книжа в случаите на наследяване и/или дарение

Промяна на личните данни на клиента в регистъра на "Централен Депозитар" АД

Издаване на дубликат на депозитарна разписка при загуба или унищожаване на оригинала

Справка за състояние на портфейл на физически и юридически лица

Справка за наличност по сметки за ценни книжа в "Централен Депозитар" АД

 

5. Инвестиционни консултации

 

Инвестиционни изследвания и анализи на финансовите пазари

Анализ и оценка на компании, пазарни сектори, икономически региони

Финансово-икономическа обосновка на инвестиционни проекти

Консултации на дружества относно капиталова структура, промишлена стратегия и свързаните с това анализи

 

6. Инвестиционно банкиране

 

Първично публично предлагане на ценни книжа и регистрация на емисии за търговия на регулиран пазар

Процесът включва изготвяне на проспект, регистрация на емисията ценни книжа в Централен депозитар, както и всички други действия, свързани с потвърждаването на проспекта от КФН и регистрацията на емисията за търговия на БФБ-София.

 

Облигационни емисии

Определяне на параметрите на облигационната емисия (лихва, срок, размер и т.н.), които най-адекватно да отговарят на желанията и защитават интереса на инвеститорите и емитента. Изготвяне на всички необходими документи за първичното предлагане до частни инвеститори и допускането й до търговия на БФБ-София. Консултации във връзка с последващите ангажименти на емитента, произтичащи от облигационната емисия.

 

Търгово предложение

Процесът включва консултация за реда и условията за осъществяване на търгово предложение, изготвяне на всички необходими документи, в това число обосновка и аргументиране на предлаганата цена на акция с прилагането на изискуемите оценъчни методи пред Комисията за финансов надзор.

 

Увеличаване на капитала

Процесът включва няколко етапа - финансов анализ на компанията, правни консултации и структуриране на новата емисия, проучвания на инвеститорския интерес и цялостна подготовка на необходимата документация пред Комисията за финансов надзор, Централен депозитар АД и Българска фондова борса - София АД.

 

Консултации и услуги, свързани със сливания и придобивания на компании

Пълно обслужване на публичния статут на емитент

 

7. Търговия с квоти за емисии на парникови газове

 

Посредничество при сключване на сделки с квоти за емисии на парникови газове

Достъп до най-големите европейски борси за търговия с квоти за емисии на парникови газове, който гарантира висока ликвидност, прозрачност и справедливи цени

Анализи на пазарите на квоти за емисии на парникови газове

Индивидуални решения за планиране и управление на паричните потоци от търговия с квоти за емисии на парникови газове

 

8. Други услуги

 

Попечителска дейност

Представителство

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНИЯ

ПОЛИТИКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ

ПОЛИТИКА ЗА АНГАЖИРАНОСТ

ТАРИФА ЗА СТАНДАРТНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

 

 

Индекси
SOFIX542.480.17%
BGBX40120.74-0.16%
BGREIT152.880.76%
BGTR30578.76-0.29%
© 2004-2021 real-finance.net. Всички права запазени.