С Решение 1513 – Е от 05.12.2017 г. на Комисия  за финансов надзор, се потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер на 10 000 000 евро, разпределена в 10 000 бр. обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми, обезпечени облигации с единична номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка, с дата на емитиране 08.06.2017 г., дата на падеж 08.06.2025 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 4.5 %, с периодичност на лихвените плащания на 6-месечен период и с ISIN код BG2100009179, издаденa от „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, гр. Варна.

Проспектът може да намерите тук.

Индекси
SOFIX555.850.89%
BGBX40110.340.32%
BGREIT133.210.05%
BGTR30507.03-0.06%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.