Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК относно първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ

 

„Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ, ЕИК: 148031273, на основание чл. 92а от ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 9 930 000 (девет милиона деветстотин и тридесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на един глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ от 650 000 лв. на 10 580 000 лв., съгласно решение, взето на заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 13.09.2012 г. и съгласно Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор с решение № 1144-Е от дата 12.12.2012 г.
 На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Всяко право дава възможност за записване на приблизително 15.27692308 нови акции. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион, като всяко упражнено право дава възможност за записване на приблизително 15.27692308 нови акции, по емисионна стойност 1 лев. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по коефициент 15.27692308. При получаване на число, което не е цяло, същото се закръгля до цяло число, както следва: при първа цифра (десетици) след десетичната запетая по-малка от 5 – към по-малкото цяло число; при първа цифра (десетици) след десетичната запетая равна или по-голяма от 5 – към по-голямото цяло число. Не се допуска записването на повече акции от предвидените в решението на ОСА за увеличение на капитала, освен в случаите на необходимост от емитиране на допълнителен брой акции поради закръгляването при изчисляване на броя акции, които едно лице може да придобие. Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само ако са записани и платени поне 993 000 нови акции.
Началната дата за продажба (търговия) на пра¬вата и за записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а от ЗППЦК в „Държавен вестник”, оповестяването му в Търговския регистър и публикацията му в два централни ежедневника – в. „Новинар” и в. „Капитал Daily” (ако обнародването, оповестяването и публикациите са в различни дати се взима под внимание по-късната от четирите дати), но не по-рано от изтичането на срока по чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК (откриването на сметките за права от ЦД). В съответствие с Правилника на БФБ, допускането до търговия на емисия права се извършва с нареждане на Директора по търговия след подаване на съответното заявление, като началната дата за търговия на емисията права е не по-рано от първия работен ден, следващ изтичането на 5 работни дни от датата на нареждането за допускане. Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Съгласно Правилника на БФБ последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права. Прехвърлянето на правата се извършва посредством тяхната покупко-продажба (търговия с права), съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. от ЗППЦК се извършва на „Сегмент за права” на Основен пазар на БФБ, независимо от пазара, на който са регистрирани акциите на дружеството-емитент, чрез подаване на поръчка за продажба до съответния ИП, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до ИП, член на борсата. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на Правилника на ЦД. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на ЦД. На петия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата ИП „Реал Финанс” АД, обслужващ увеличението на капитала, предлага на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, постъпват по специална сметка, открита от ЦД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър. В началото на всеки работен ден от подписката ЦД публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване на акции от новата емисия. Началният срок за записване на акции съвпада с началния срок за прехвърляне на правата. Крайният срок за за¬писване на акциите от притежателите на права съгласно чл. 1126, ал. 5 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.
Записването на акциите от новата емисия се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец със съдържание съгласно Наредба № 38 от 25.07.2008 г., до ИП „Реал Финанс” АД, обслужващ увеличението на капитала на адрес гр. Варна, ул. „Цар Симеон I” № 31 или до ИП, членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. При подаване на заявка до ИП, при който се водят клиентските сметки за притежаваните от клиента права, съответният ИП уведомява „Реал Финанс” АД. Уведомления се подават всеки работен ден в срока на подписката от 9:00 ч. до 17:00 ч. Уведомяването се извършва по телефон или чрез друг дистанционен способ за комуникация всеки работен ден от срока на подписката. Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции, и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло.
Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка на „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ, IBAN: BG75CECB979050D8280800, BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД. Набирателната сметка следва да е заверена с дължимата сума най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Банката, в която е открита специалната набирателна сметка, блокира постъпилите суми. Съгласно чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър.
Инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта, както и да получат безплатно копие от него всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. в офиса на емитента на адрес: гр. Варна, ул. „А. С. Пушкин” № 24, ет. 2, тел. 052/ 603 830, лице за контакт Драган Драганов - ди¬ректор „Връзки с инвеститорите", и от 9:00 до 17:00 ч. в офиса на ИП „Реал Финанс” АД, гр. Варна, ул. „Цар Симеон I” № 31, тел. 052 /603 828, лице за контакт Веселин Моров, както и на интернет страницата на „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ (www.sbpf.biz), на ИП „Реал Финанс” АД, (www.real-finance.net), на КФН (www.fcs.bg) и на БФБ (www.bse-sofia.bg).

Част I от проспекта - Резюме

Част II от проспекта - Регистрационен документ

Част III от проспекта - Документ за предлаганите ценни книжа

 

Индекси
SOFIX555.850.89%
BGBX40110.340.32%
BGREIT133.210.05%
BGTR30507.03-0.06%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.